Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

September 2016

V tomto mesiaci sa študenti druhého ročníka zúčastnili prednášky  Právne povedomie JUDr. Beaty Javorkovej.

Študenti prvého ročníka navštívili Mestskú knižnicu v Piešťanoch.V pútavom výklade Mgr. Nižnánskeho sa oboznámili s priestormi, prácou a aktivitami knižnice.

Október 2016

Literárno-poznávacia exkurzia po Slovensku

Žiaci I. A a I. D v dňoch 11. 10. - 13. 10. 2016 navštívili mnoho miest a obcí na strednom, západnom a južnom Slovensku. Účelom exkurzie bolo spoznať rodné miesta a pôsobiská slovenských romantických a realistických  spisovateľov. Žiaci spoznávali aj miestnu architektúru, kostoly, chrámy, kaštiele či prírodný skanzen. Študenti si pripravili referáty, recitovali básne a aktívne sa podieľali na výklade.Prvý deň - zastávka bola v Hronskom Beňadiku, kde nám jeden z Benediktínov urobil prednášku o opátstve. Pokračovali sme do Banskej Štiavnice, Svätého Antona a neskôr do Hronseku, kde sa žiaci dozvedeli viac o histórii artikulárneho kostola. Druhý deň sa začal zastávkou v Brezne, kde pôsobilo mnoho významných osobností - J. Chalupka, M. Rázus, K. Kuznámy. Pokračovali sme smerom na juh Slovenska - Ábelová, Políchno (B.S.Timrava), Vyšný Skálnik (j.Botto), Lukovištia a Kraskovo(I.Krasko, L.Mňačko).Posledná zastávka bola v Čiernom Balogu, kde sme navštívili skanzen a železničku.Tretí deň sme sa zastavili v Hornej Lehote(S.Chalupka),Hrochoti(A.Sládkovič). Dlhší čas sme strávili v Banskej Bystrici, kde sme si pozreli Múzeum SNP, pamätník Št.Moyzesa, K.Kuzmányho, J.Bottu. Posledná zastávka bola v Ostrej Lúke - kaštieľ rodiny Ostrolúckych. Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Informácie o EČ, PFIČ a MS zo SJL a prijímacom konaní do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017

SJL je povinný maturitný predmet. Obsah a forma MS prešiel za posledné roky zmenami a v súčasnej dobe študenti konajú externú časť EČ - test a PFIČ - slohovú prácu na zadanú tému a útvar dňa 14.03.2017. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v dňoch 04. - 07. 04. 2017 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.  Na ÚFIČ  MS, ktorá sa bude konať 29.05.2017 - 02.06.2017 študenti uplatňujú znalosti z literatúry, svoje čitateľské skúsenosti, logické vyvodzovanie záverov, vlastných názorov, ale aj jazykové a štylisticko-lexikálne zručnosti.

Prijímacie konanie do 1. ročníka 1. kolo 1. termín sa bude konať 09. 05. 2017, 2. termín 11. 05. 2017 

                                                  2. kolo sa bude konať 23. 06. 2017

Všeobecné informácie o exkurziách, súťažiach v školskom roku 2016/2017

Každoročne sa študenti zapájajú do rôznych literárnych súťaží, ako napr. literárna súťaž Gymnázia Vrbové "...keď si vymýšľam...", umelecký prednes poézie a prózy Hollého pamätník.

Počas školského roka študenti absolvujú jedno až trojdňové literárne, literárno-historické exkurzie na Slovensku, ale aj v zahraničí - Viedeň, Budapešť, Osvienčim, Londýn, Paríž, Berlín.

Žiaci prvého ročníka navštevujú Balneologické múzeum v Piešťanoch, Kostolec - Ducové. V druhom ročníku Pamätnú izbu Ivana Kraska v Piešťanoch, Jana Hollého v Maduniciach a dom M. R. Štefánika v Košariskách a Bradlo. V treťom ročníku Pamätnú izbu Jana Smreka v Moravskom Lieskovom. Počas školského roka žiaci navštevujú divadelné predstavenia  SDN Bratislava, divadla LUDUS, divadla Astorka v Bratislave - podľa ponuky.

Počas školského roka spolupracujeme s Domom umenia v Piešťanoch a kinom Fontána pri ponuke literárno-poetických kompozícií z tvorby našich spisovateľov, výchovných koncertov a výstav, s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pri organizovaní besied so spisovateľmi.

Menované akcie sú prínosom pre žiakov nielen z vedomostnej  stránky, estetickej, ale aj z hľadiska základov etiky a etickej výchovy.

Členovia našej PK sú skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou a viac než potrebnou kvalifikáciou. Študenti môžu navštevovať literárny, novinársky krúžok,  folklórny súbor Slnečnica. V roku 2007 sa naša škola stala hlavným cezhraničným partnerom Obchodnej akadémie Břeclav v projekte cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013. Projekt  bol vytvorený na podporu rozvoja jazykových a občianskych kompetencií žiakov intenzifikáciou   kontaktov medzi strednými odbornými školami a končí v decembri 2016.Redakčné rady časopisu PIKNIK tvoria študenti oboch škôl  http://www.oabv.cz //piknik

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA