Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

Všeobecné informácie o exkurziách, súťažiach v školskom roku 2017/2018

Každoročne sa študenti zapájajú do rôznych literárnych súťaží, ako napr. literárna súťaž Gymnázia Vrbové "...keď si vymýšľam...", umelecký prednes poézie a prózy Hollého pamätník.

Počas školského roka študenti absolvujú jedno až trojdňové literárne, literárno-historické exkurzie na Slovensku, ale aj v zahraničí - Viedeň, Budapešť, Osvienčim, Londýn, Paríž, Berlín.

Žiaci prvého ročníka navštevujú Balneologické múzeum v Piešťanoch, Kostolec - Ducové. V druhom ročníku Pamätnú izbu Ivana Kraska v Piešťanoch, Jana Hollého v Maduniciach a dom M. R. Štefánika v Košariskách a Bradlo. V treťom ročníku Pamätnú izbu Jana Smreka v Moravskom Lieskovom. Počas školského roka žiaci navštevujú divadelné predstavenia  SDN Bratislava, divadla LUDUS, divadla Astorka v Bratislave - podľa ponuky.

Počas školského roka spolupracujeme s Domom umenia v Piešťanoch a kinom Fontána pri ponuke literárno-poetických kompozícií z tvorby našich spisovateľov, výchovných koncertov a výstav, s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pri organizovaní besied so spisovateľmi.

Menované akcie sú prínosom pre žiakov nielen z vedomostnej  stránky, estetickej, ale aj z hľadiska základov etiky a etickej výchovy.

Členovia našej PK sú skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou a viac než potrebnou kvalifikáciou. Študenti môžu navštevovať literárny, novinársky krúžok,  folklórny súbor Slnečnica. V roku 2007 sa naša škola stala hlavným cezhraničným partnerom Obchodnej akadémie Břeclav v projekte cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013. Projekt  bol vytvorený na podporu rozvoja jazykových a občianskych kompetencií žiakov intenzifikáciou   kontaktov medzi strednými odbornými školami a končí v decembri 2017.Redakčné rady časopisu PIKNIK tvoria študenti oboch škôl  http://www.oabv.cz //piknik

Školský rok 2017/2018

Do kompetencie PK spoločensko-vedná patria predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženský výchova. PK aj v školskom roku 2017/2018 organizuje akcie, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom u študentov. Návštevy múzeí, galérií, výstav, knižnice,umelecký prednes poézie a prózy, stretnutia so spisovateľmi, literárne exkurzie zamerané na osobnosti slovenskej literatúry, na ktorých majú žiaci možnosť navštíviť miesta, kam by sa inak nedostali.

Máj 2016

V  spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch sme pripravili stretnutie s naším bývalým žiakom, dnes úspešným spisovateľom, hudobníkom a skvelým rozprávačom životných príbehov Branuškom Jobusom. Predstavil svoje najnovšie knihy. Do dnešného dňa mu vyšlo 12 kníh a Muflón Anciáš a jeho spanilá jazda bola dva roky v repertoári Komorného divadla v Martine.Jeho knihy sú rozprávky pre deti, ale cítite, že sa v nich píše niečo strašne dôležité, na čo ste už zabudli, čo máte v sebe pod všetkými tými kabátmi, šálmi, svetrami, košeľami a tielkami a všetkými vrstvami svojej hrošej a potom aj tej ľudskej kože hlboko skryté.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Apríl 2016

Vyučujúci predmetov OBN a DEJ každoročne organizujú pre žiakov  exkurziu do Oswienćimu. 26. apríla 2016  žiaci druhého ročníka mali možnosť vidieť pamätné miesto a múzeum Auschwitz - Birkenau, ktoré je neustávajúcou bolesťou na svedomí sveta. Sprievodca Michal sa nám venoval celé popoludnie a pútavým spôsobom žiakom priblížil udalosti a mnohé ľudské osudy.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA