Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

Október 2017

Žiaci II. A, II. C a II. D absolvovali v dňoch 10. - 12. októbra literárnu exkurziu, ktorej program nadväzoval na minuloročnú. Prvý deň - Uhrovec, Kláštor pod Znievom, Martin, Dolný Kubín, Vyšný Kubín, Jasenová. Druhý deň - Kežmarok, Chodník medzi korunami stromov v Bachledovej doline, Levoča, Spišská Sobota. Tretí deň - Tále, Tajov, Kremnica.Tri dni nezabudnuteľných zážitkov, pretože lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.

Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

September 2017

Študenti štvrtého ročníka sa v dňoch 19. septembra (IV.A a IV.C)  a 28. septembra 2017 (IV.B a IV.D) absolvovali vyučovanie literatúry v Bratislave návštevou hradu Devín, Bratislavského hradu, evanjelického lýcea, starého mesta a večerného predstavenia v SND Rodáci.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii školy.

Informácie o EČ, PFIČ a MS zo SJL a prijímacom konaní do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

SJL je povinný maturitný predmet. Obsah a forma MS prešiel za posledné roky zmenami a v súčasnej dobe študenti konajú externú časť EČ - test a PFIČ - slohovú prácu na zadanú tému a útvar dňa 13.03.2018. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v dňoch 10. - 13. 04. 2018 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.  Na ÚFIČ  MS, ktorá sa bude konať 28.05.2018 - 01.06.2018 študenti uplatňujú znalosti z literatúry, svoje čitateľské skúsenosti, logické vyvodzovanie záverov, vlastných názorov, ale aj jazykové a štylisticko-lexikálne zručnosti.

Prijímacie konanie do 1. ročníka 1. kolo 1. termín sa bude konať 15. 05. 2018, 2. termín 17. 05. 2018 

                                                  2. kolo sa bude konať 19. 06. 2018

Všeobecné informácie o exkurziách, súťažiach v školskom roku 2017/2018

Každoročne sa študenti zapájajú do rôznych literárnych súťaží, ako napr. literárna súťaž Gymnázia Vrbové "...keď si vymýšľam...", umelecký prednes poézie a prózy Hollého pamätník.

Počas školského roka študenti absolvujú jedno až trojdňové literárne, literárno-historické exkurzie na Slovensku, ale aj v zahraničí - Viedeň, Budapešť, Osvienčim, Londýn, Paríž, Berlín.

Žiaci prvého ročníka navštevujú Balneologické múzeum v Piešťanoch, Kostolec - Ducové. V druhom ročníku Pamätnú izbu Ivana Kraska v Piešťanoch, Jana Hollého v Maduniciach a dom M. R. Štefánika v Košariskách a Bradlo. V treťom ročníku Pamätnú izbu Jana Smreka v Moravskom Lieskovom. Počas školského roka žiaci navštevujú divadelné predstavenia  SDN Bratislava, divadla LUDUS, divadla Astorka v Bratislave - podľa ponuky.

Počas školského roka spolupracujeme s Domom umenia v Piešťanoch a kinom Fontána pri ponuke literárno-poetických kompozícií z tvorby našich spisovateľov, výchovných koncertov a výstav, s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pri organizovaní besied so spisovateľmi.

Menované akcie sú prínosom pre žiakov nielen z vedomostnej  stránky, estetickej, ale aj z hľadiska základov etiky a etickej výchovy.

Členovia našej PK sú skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou a viac než potrebnou kvalifikáciou. Študenti môžu navštevovať literárny, novinársky krúžok,  folklórny súbor Slnečnica. V roku 2007 sa naša škola stala hlavným cezhraničným partnerom Obchodnej akadémie Břeclav v projekte cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013. Projekt  bol vytvorený na podporu rozvoja jazykových a občianskych kompetencií žiakov intenzifikáciou   kontaktov medzi strednými odbornými školami a končí v decembri 2017.Redakčné rady časopisu PIKNIK tvoria študenti oboch škôl  http://www.oabv.cz //piknik

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA