Prijímacie konanie

Základné informácie

Odbory otvárané v školskom roku 2017/2018

 • ELEKTROTECHNIKA
 • TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE

Dôležité termíny: 

 • do 31.3.2017 stredná škola zverejní kritériá prijímacieho konania
 • 5.4.2017 celoslovenské  testovanie  žiakov  základných  škôl  T 9 - 2016
 • 20.4.2017 celoslovenské  testovanie  žiakov  základných  škôl  T 9 - 2016 - náhradný termín 
 • do 10.4.2017 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy
 • do 20.4.2017 riaditeľ  základnej  školy  zasiela  prihlášky  na  strednú  školu
 • najneskôr 10 dní pred termínom PS riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok
 • najneskôr 5 dní pred termínom PS riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky
 • 9.5.2016 I. termín prijímacích skúšok
 • 11.5.2017 II. termín prijímacích skúšok 
 • od 15.5.2017 odvolacie konanie 
 • 18.5.2017 zápis do 1. ročníka 
 • do 3 dní od PS stredná škola zverejní výsledky prijímacieho konania a oznámi čas a miesto zápisu - prijatí žiaci sa  v stanovenom termíne zapíšu, neprijatí majú možnosť odvolať sa  
 • do  6.6.2017 riaditeľ  strednej  školy  zverejní  informáciu či sa na  škole  bude  konať druhé kolo prijímacích skúšok pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu školu ani po odvolacom konaní

Kritéria pre prijatie uchádzača

Predbežné výsledky PS

Výsledky prijímacích skúšok na šk. r. 2017/2018

[ 23. 03. 2016 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA Slovensko











Študenstská spoločnosť KORAFIGA