Prijímacie konanie

Základné informácie

Odbory otvárané v školskom roku 2018/2019

  • ELEKTROTECHNIKA
  • TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE
  • INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (v riešení)

Dôležité termíny:

do 31.03.2018 stredná škola zverejní kritériá prijímacieho konania 

21.03.2018 celoslovenské testovanie žiakov základných škôl T9 - 2018 

05.04.2018 celoslovenské testovanie  žiakov základných škôl T9 - 2018 - náhradný termín 

do 10.04.2018 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy

do 20.04.2018 riaditeľ základnej školy zasiela prihlášky na strednú školu 

najneskôr 7 dní pred termínom PS riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok 

najneskôr 5 dní pred termínom PS riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky 

14.05.2018 (pondelok) I. termín prijímacích skúšok 

17.05.2018 (štvrtok) II. termín prijímacích skúšok 

od 21.05.2018 odvolacie konanie bude upresnené 

po 17.05.2018 zápis do 1. ročníka 

do 3 pracovných dní od PS 

stredná škola zverejní výsledky prijímacieho konania a zašle pozvánky na zápis - prijatí žiaci sa v stanovenom termíne zapíšu, neprijatí majú možnosť odvolať sa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

do 06.06.2018 riaditeľ  strednej  školy  zverejní  informáciu, či sa na  škole  bude  konať druhé kolo prijímacích skúšok pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu školu ani po odvolacom konaní

Kritéria na prijatie uchádzača na štúdium v školskom roku 2018/2019

[ 23. 03. 2016 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA