Podávanie informácií

Informácie týkajúce sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám podáva SPŠE Piešťany

  • v stredu od 10.00 do 12.00 hod.

Miesto podávania informácií:

SPŠE Piešťany , Brezová 2

p. Zuzana Pavlovičová, č.dverí 2

č.tel. 0911 087 828

Podanie opravného prostriedku

Pri podaní opravného prostriedku postupuje žiadateľ aj povinná osoba podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z.z.

Miesto podania opravného prostriedku - SPŠE Piešťany, Brezová 2, č.dverí 2

Spôsob podania opravného prostriedku - písomnou formou

Štatút SPŠE Piešťany

Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej je Trnavský samosprávny kraj.

Štatutárnymi zástupcami organizácie sú :

  • Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Kolník

Stredné školy poskytujú žiakom stredné odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie a pripravujú ich na výkon povolaní a činností v národnom hospodárstve, správe , kultúre, umení a v ostatných oblastiach života, pripravujú žiakov aj na štúdium na vysokých školách.

Stredné školy uplatňujú jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom a usilujú sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka, vychovávajú ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, formujú jeho intelektuálny a mravný rozvoj, pripravujú ho na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní a poskytujú estetickú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu, umožňujú aj náboženskú výchovu.

[ 30. 09. 2014 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA