História SPŠE

Bývalá budova na Gottwaldových sadoch Od prvého dňa svojho vzniku - 1.októbra 1968 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch vychováva stredné odborné kádre v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky.

Vznik školy podnietila najmä výstavba Tesly Rožnov, n.p. závod Piešťany, ktorého výroba polovodičov, elektrónok a diód si vyžadovala zvýšené nároky na kádre so špecializáciou slaboprúd, najmä odbor elektrovákuovej techniky. V blízkom okolí Piešťan boli také výrobné základne, ako aj výskumné vývojové pracoviská, ktoré operatívne mohli poskytovať SPŠE tak materiálnu ako aj kádrovú pomoc, ba aj potrebné pracoviská pre prax študentov - bez nárokov na investície.

V školskom roku 1968/1969 mala škola 7 učební, 1 kancelársku miestnosť, miniatúrnu zborovňu a 2 sociálne zariadenia - v budove Panónia v Sade Andreja Kmeťa. Vyučovanie prebiehalo v troch druhých a štyroch prvých triedach denného štúdia. V apríli roku 1969 prevzala Školská správa Zs KNV v Bratislave od Tesly, n.p. Rožnov, budovu na Námestí SNP č.8, kde je i dnes škola umiestnená. Budovu projektoval architekt Belluš a postavená bola v roku 1934. Po časovo krátkej rekonštrukcii budovy sa začalo vyučovať už od 1. septembra 1969.

Budova v 70-90 rokoch História školy znamenala v ďalších rokoch popri 16 triedach denného štúdia aj večerné a externé štúdium. Počet žiakov v triedach bol 24 - 40. Pred pätnástimi rokmi (1983) škola zápasila nielen s veľkým nedostatkom priestorov, ale aj zlým technickým stavom kanalizačného systému a zastaraným, technicky nevyhovujúcim, systémom plynofikovnej kotolne. Problémy bolo treba riešiť vo viacerých etapách vzhľadom na limitované finančné prostriedky. V období hlavných prázdnin v roku 1985 bol zrekonštruovaný celý kanalizačný systém, ktorého realizáciou sa odstránili havarijné stavy v suteréne školy. V následujúcom roku sa vlastne vybudovala nová kotolňa, plne automatizovaná, stredotlaková, vrátane ohrievačov vody. Priestorové problémy nútili vtedajšie vedenie školy riešiť tento problém prístavbou nového pavilónu na pozemku školy. Sú v ňom odborné učebne, laboratória a kabinety.

Prvým riaditeľom školy, ktorý stál pri jej zdroje, bol Ing. Tibor Vadrna. Viedol ju 8 rokov. Prvými pracovníkmi skoly boli: Ing. Vladimír Horažďovský, Anna Horažďovská, PhDr. Elena Kočvarová, PhDr. Aurel Štefko, Ján Kubán, Ing. Gejza Pásztor, RNDr. Anna Antalová, Ing. Ján Kuzevič, Mgr. Marta Kvetánová, Vlasta Nerádová a Ing. Jozef Sokolský. Ostatní vyučujúci boli pracovníkmi závodu Tesla Piešťany. Ako sekretárka riaditeľa pracovala Elena Heřmánková, hospodárkou školy bola Oľga Chorvátová, školníčkou Jozefína Kačmarská a účtovníčkou Ota Dresslerová.

Súčasná zrekonštruovaná budova, r. 2010

V školskom roku 1970/1971 opustili školu prví maturanti: v študijnom odbore meracia a automatizačná technika 55 absolventov a v odbore elektrovákuová a polovodičová technika 26 absolventov. V júni 1971. roku zmaturovali aj 24 uchádzači z 5. triedy večernej, odbor strojárenstvo.

Okrem už spomenutých odborov sa pre piešťanskú mládež, ale i mládež bližšieho a vzdialenejšieho okolia, vytvorili možnosti pre štúdium v odboroch oznamovacie a rádioelektronické zariadenia, technická obsluha prostriedkov výpočtovej techniky a od roku 1992 v odbore technické a informačné služby.

Dnes si môžu študenti v odbore elektrotechnika vybrať z 3 študijných blokov.

SPŠE Piešťany v súčasnosti

Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch v súčasnosti je Trnavský samosprávny kraj. Riaditeľom školy je od školského roka 2014/2015 Mgr. Jozef Kolník.

Od školského roka 2015/2016 pôsobí SPŠE Piešťany v nových priestoroch. Z budovy na Námestí SNP sa presťahovala do voľných priestorov Strednej odbornej školy záhradníckej na Brezovej ulici. V jednom školskom areáli pôsobia teda dve samostatné stredné školy.

Presťahovanie SPŠE do nových priestorov si vyžiadalo rozsiahle rekonštrukčné práce, prebudovanie učební, vybudovanie laboratórií, nových elektrických rozvodov a pod. Bolo to po odbornej i časovej stránke náročné, ale zvládlo sa to. V súčasnosti študenti, učitelia a ďalší školskí pracovníci majú vhodné podmienky pre štúdium, pedagogickú prácu a prevádzku školy.

Nové pôsobisko prinieslo SPŠE niektoré vylepšenia v živote školy. Stravovanie prebieha v jej priestoroch, je tu kuchyňa a jedáleň. Súčasťou objektu školy je internát pre chlapcov a dievčatá. Výrazne sa zlepšili podmienky pre športovú činnosť. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu, posilňovňu a ihriská. V budove sa nachádza kongresová sála, kde sa konajú spoločenské podujatia.

Ďalšie informácie o škole, prospechu študentov, o podujatiach možno získať na webovej stránke školy www.spsepn.edu.sk alebo www.info-spsepn.edupage.org.

Na škole sa vyučujú dva študijné odbory:

  • ELEKTROTECHNIKA (ELE) – tri triedy v ročníku,
  • TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE (TIS) – jedna trieda v ročníku.

V študijnom odbore ELE sú od 3. ročníka zavedené tri učebné bloky:

  • telekomunikačná technika (TEL),
  • počítačové systémy (POS),
  • informatické a telekomunikačné systémy (ITS).

Študenti si k týmto zameraniam môžu v 3. a 4. ročníku zvoliť ďalšie predmety.

V študijnom odbore TIS získavajú študenti vedomosti nielen z elektrotechniky, ale aj z ekonomiky a manažmentu. V 4. ročníku majú voliteľné predmety – príprava na podnikanie alebo digitálne multimédiá.

V 4.ročníku výučbou predmetu elektrotechnická spôsobilosť získajú študenti potrebné vedomosti pre vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Po absolvovaní štúdia môžu absolventi SPŠE kvalifikovane pracovať v oblasti elektrotechniky i v ďalších priemyselných odvetviach, uplatňujú sa tiež v oblasti podnikania, manažmentu, administratívy a pod. Viacerí študenti pokračujú v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v Čechách.

Svoje vedomosti a zručnosti študenti rozvíjajú aj vo viacerých krúžkoch so zameraním na elektrotechniku, výpočtovú techniku, robotiku, ekonomiku, kultúrnu oblasť, šport a pod.

Študenti sa každoročne zúčastňujú rôznych súťaží a sú úspešní v okresných, krajských a celoslovenských kolách.

Škola organizuje odborné exkurzie, literárno-poznávacie exkurzie po Slovensku, poznávacie zájazdy do zahraničia a pod.

Pre študentov je k dispozícií školská knižnica.

V súčasnom období škola realizuje niekoľko projektov.

Medzinárodný projekt EÚ realizuje SPŠE Piešťany spoločne s českou SPŠ E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav pod názvom Česko-slovenský študentský časopis Piknik. Študenti sa prostredníctvom časopisu oboznamujú s kultúrou a jazykom druhého národa, vzájomne sa spoznávajú prostredníctvom výmenných stáží.

V rámci projektu Junior Achievement Slovensko si študenti odboru technické a informatické služby v elektrotechnike zakladajú na škole fiktívne študentské akciové spoločnosti, ktoré simulujú akciovú spoločnosť. Študenti sa takto učia samostatne podnikať.

Škola sa každoročne zapája do medzinárodného projektu ENERSOL. Študenti sa prezentujú svojimi prácami a zariadeniami na využitie rôznych obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyve na životné prostredie.

Škola je tiež zapojená do sieťovej CISCO akadémie, prostredníctvom ktorej si študenti rozširujú svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí a využívania informačných technológií v praxi. Po absolvovaní akadémie získajú certifikát CISCO akadémie.

SPŠE Piešťany udržuje dlhoročné partnerské vzťahy s SŠEI a Ř v Rožnove pod Radhoštěm.

Folklórny súbor Slnečnica pôsobiaci pri SPŠE v Piešťanoch šíri už 30 rokov slovenskú ľudovú kultúru doma i v zahraničí.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA