Základné informácie pre uchádzačov

Odbory otvárané v školskom roku 2018/2019:

  • ELEKTROTECHNIKA
  • TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE
  • v riešení je odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – sledujte pravidelne www stránku školy

Plánované počty tried a prijímaných žiakov:

Plánujeme otvoriť 3 triedy. Z toho 2 pre odbor elektrotechnika s počtom žiakov 60 a 1 triedu pre odbor technické a informatické služby s počtom žiakov 30.

Dôležité termíny:

do 31. 3. 2018stredná škola zverejní kritériá prijímacieho konania
21.03.2018celoslovenské testovanie žiakov základných škôl T9 – 2018
05.04.2018celoslovenské testovanie žiakov základných škôl T9 – 2018 – náhradný termín
do 10. 4. 2018zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy
do 20. 4. 2018riaditeľ základnej školy zasiela prihlášky na strednú školu
najneskôr 7 dní
pred termínom PS
riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok
najneskôr 5 dní
pred termínom PS
riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky
14.05.2018 (pondelok)I. termín prijímacích skúšok
17.05.2018 (štvrtok)II. termín prijímacích skúšok
od 21.05.2018odvolacie konanie
bude upresnené
po 17.05.2018
zápis do 1. ročníka
do 3 pracovných dní od PSstredná škola zverejní výsledky prijímacieho konania a zašle pozvánky na zápis – prijatí žiaci sa v stanovenom termíne zapíšu, neprijatí majú možnosť odvolať sa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
do 06.06.2018riaditeľ strednej školy zverejní informáciu, či sa na škole bude konať druhé kolo prijímacích skúšok pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu školu ani po odvolacom konaní

Kritériá na prijatie uchádzača na štúdium v školskom roku 2018/2019

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA