Základné informácie pre uchádzačov

Odbory otvárané v školskom roku 2017/2018:

  • ELEKTROTECHNIKA
  • TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE

Plánované počty tried a prijímaných žiakov:

Plánujeme otvoriť spolu 3 triedy pre odbor elektrotechnika s počtom žiakov 90 a 1 triedu pre odbor technické a informatické služby v elektrotechnike

Dôležité termíny:

do 31. 3. 2017stredná škola zverejní kritériá prijímacieho konania
5. 4. 2017celoslovenské testovanie žiakov základných škôl T 9 – 2016
20. 4. 2017celoslovenské testovanie žiakov základných škôl T 9 – 2016 – náhradný termín
do 10. 4. 2017zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy
do 20. 4. 2017riaditeľ základnej školy zasiela prihlášky na strednú školu
najneskôr 10 dní
pred termínom PS
riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok
najneskôr 5 dní
pred termínom PS
riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky
9. 5. 2017I. termín prijímacích skúšok
11. 5. 2017II. termín prijímacích skúšok
od 15. 5. 2017odvolacie konanie
18. 5. 2017zápis do 1. ročníka
do 3 dní od PSstredná škola zverejní výsledky prijímacieho konania a zašle pozvánky na zápis – prijatí žiaci sa v stanovenom termíne zapíšu, neprijatí majú možnosť odvolať sa
do 6. 6. 2017riaditeľ strednej školy zverejní informáciu či sa na škole bude konať druhé kolo prijímacích skúšok pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu školu ani po odvolacom konaní

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA