Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

Informácie o EČ, PFIČ ÚMS zo SJL a prijímacom konaní do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

SJL je povinný maturitný predmet.  Študenti konajú externú časť EČ - test a PFIČ - slohovú prácu na zadanú tému a útvar dňa 12.03.2019. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v dňoch 09. - 12. 04. 2019 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.  Na ÚFIČ  MS, ktorá sa bude konať 27.05.2019 - 31.05.2019 študenti uplatňujú znalosti z literatúry, svoje čitateľské skúsenosti, logické vyvodzovanie záverov, vlastných názorov, ale aj jazykové a štylisticko-lexikálne zručnosti.

Prijímacie konanie do 1. ročníka 1. kolo 1. termín sa bude konať 13. 05. 2019, 2. termín 16. 05. 2019 

                                                  2. kolo sa bude konať 18. 06. 2019

Všeobecné informácie o exkurziách, súťažiach v školskom roku 2018/2019

Každoročne sa študenti zapájajú do rôznych súťaží. Veľký úspech dosahujú  žiaci v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník.

Počas školského roka študenti absolvujú jedno až trojdňové literárne, literárno-historické exkurzie na Slovensku.

Žiaci prvého ročníka navštevujú Balneologické múzeum v Piešťanoch, Kostolec - Ducové. V druhom ročníku Pamätnú izbu Ivana Kraska v Piešťanoch, Jana Hollého v Maduniciach a dom M. R. Štefánika v Košariskách a Bradlo. V treťom ročníku Pamätnú izbu Jana Smreka v Moravskom Lieskovom. Počas školského roka žiaci navštevujú divadelné predstavenia  SDN Bratislava, divadla LUDUS, divadla Astorka v Bratislave - podľa ponuky.

Počas školského roka spolupracujeme s Domom umenia v Piešťanoch a kinom Fontána pri ponuke literárno-poetických kompozícií z tvorby našich spisovateľov, výchovných koncertov a výstav, s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pri organizovaní besied so spisovateľmi.

Menované akcie sú prínosom pre žiakov nielen z vedomostnej  stránky, estetickej, ale aj z hľadiska základov etiky a etickej výchovy.

Členovia našej PK sú skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou a viac než potrebnou kvalifikáciou. Študenti môžu navštevovať literárny, novinársky krúžok,  folklórny súbor Slnečnica.

Školský rok 2018/2019

Do kompetencie PK spoločensko-vedná patria predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženský výchova. PK aj v školskom roku 2018/2019 organizuje akcie, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom u študentov. Návštevy múzeí, galérií, výstav,divadla,  knižnice,umelecký prednes poézie a prózy, stretnutia so spisovateľmi, literárne exkurzie zamerané na osobnosti slovenskej literatúry, na ktorých majú žiaci možnosť navštíviť miesta, kam by sa inak nedostali.

Apríl 2018

Počas PČOZ MS v dňoch 09. - 11. 04. 2018 mali žiaci náhradný program. Prvý ročník navštívil Pamätnú izbu I.Kraska, Balneologické múzeum, druhý ročník Košariská, Bradlo - Mohyla M. R. Štefánika a tretí Pamätnú izbu J. Smreka v Melčiciach - Lieskovom.

17. 04. 2018 sa konalo Regionálne kolo Hollého pamätník, ktorého sa zúčastnil Jakub Hrabovský a v IV. ktg. získal 3. miesto.

24. 04. 2018 v kongresovej sále školy si žiaci druhého ročníka vypočuli zaujímavú prednášku pani Moretovej z Mestskej knižnice v Piešťanoch Osobnosti mesta Piešťany.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA