Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

September 2015

Študenti 4. ročníka sa v tomto mesiaci stretli  v Mestskej knižnici  so slovenskými spisovateľmi, ktorí čítali štúrovcov: Ľ. Feldek, J.Šebesta, P.Remiš.

V AkSen sa zúčastnili prezentácii knihy Ľudovít Štúr a pamätné miesta za účasti autorky Beaty Mihalkovičovej. 

Školský rok 2015/2016

PK aj v školskom roku 2015/2016 organizuje akcie, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom u študentov. Návštevy múzeí, galérií, výstav, knižnice,umelecký prednes poézie a prózy, stretnutia so spisovateľmi, literárne exkurzie zamerané na osobnosti slovenskej literatúry, na ktorých majú žiaci možnosť navštíviť miesta, kam by sa inak nedostali.

Všeobecné informácie o exkurziách, súťažiach...

Každoročne sa študenti zapájajú do rôznych literárnych súťaží, ako napr. literárna súťaž Gymnázia Vrbové "...keď si vymýšľam...", umelecký prednes poézie a prózy Hollého pamätník.

Počas školského roka študenti absolvujú jedno a ž trojdňové literárne, literárno-historické exkurzie na Slovensku, ale aj v zahraničí - Viedeň, Budapešť, Osvienčim, Londýn, Paríž, Berlín.

Žiaci prvého ročníka navštevujú Balneologické múzeum v Piešťanoch, Kostolec - Ducové. V druhom ročníku Pamätnú izbu Ivana Kraska v Piešťanoch, Jana Hollého v Maduniciach a dom M. R. Štefánika v Košariskách a Bradlo. V treťo ročníku Pamätnú izbu Jana Smreka v Moravskom Lieskovom. Počas školského roka žiaci navštevujú divadelné predstavenia  SDN Bratislava, divadla LUDUS, divadla Astorka v Bratislave - podľa ponuky.

Počas školského roka spolupracujeme s Domom umenia v Piešťanoch a kinom Fontána pri ponuke literárno-poetických kompozícií z tvorby našich spisovateľov, výchovných koncertov a výstav, s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pri organizovaní besied so spisovateľmi.

Menované akcie sú prínosom pre žiakov nielen z vedomostnej  stránky, estetickej, ale aj z hľadiska základov etiky a etickej výchovy.

Členovia našej PK sú skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou a viac než potrebnou kvalifikáciou. Študenti môžu navštevovať literárny, novinársky krúžok,  folklórny súbor Slnečnica. V roku 2007 sa naša škola stala hlavným cezhraničným partnerom Obchodnej akadémie Břeclav v projekte cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013. Projekt  bol vytvorený na podporu rozvoja jazykových a občianskych kompetencií žiakov intenzifikáciou   kontaktov medzi strednými odbornými školami a končí v decembri 2016.Redakčné rady časopisu PIKNIK tvoria študenti oboch škôl  http://www.oabv.cz //piknik

Informácie o EČ, PFIČ a ÚMS zo SJL v školskom roku 2015/2016

Do kompetencie PK spoločensko-vedná patria predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova . SJL je povinný maturitný predmet. Obsah a forma MS prešiel za posledné roky zmenami a v súčasnej dobe študenti konajú externú časť EČ - test a PFIČ - slohovú prácu na zadanú tému a útvar dňa 15.03.2016. Na ústnej MS, ktorá sa bude konať 30.05.2016 - 03.06.2016 študenti uplatňujú znalosti z literatúry, svoje čitateľské skúsenosti, logické vyvodzovanie záverov, vlastných názorov, ale aj jazykové a štylisticko-lexikálne zručnosti.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA